ΤΑΥ / ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Φ8 ή ΣΕ V Φ8

Τάυ Ελαστικού.